กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมการพัฒนานวัตกรรมกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมการพัฒนานวัตกรรมกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ International Conference on Green and Sustainable Innovation 2024 (ICGSI 2024) ณ True Digital Park ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) บริษัท อินโนเวทีฟ จำกัด และเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ เช่น Bioenergy Strategies towards Carbon Neutrality กลยุทธ์พลังงานชีวภาพมีความสำคัญต่อการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Capture System ระบบการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน (CCS) Lithium-ion Battery Recycling การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Sustainable consumption and production (SCP) การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ในการประชุมมีทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนักวิชาการและเครือข่ายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้ากลุ่มวิจัยได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของกลุ่มวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย
#SDG3 Good health and well-being #SDG9 Industry, Innovation and Infrastructure #SDG11 Sustainable Cities and Communitie #SDG12Responsible Consumption and Protection #SDG17Partnerships for the Goals

  • 117 ครั้ง