ผศ.ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชา ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang, Indonesia

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริญาพร ขันทะสอน ผศ.สุนทรี สุรัตน์ รองคณบดี ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และ อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การจัดการสุขภาพชายแดน ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang, Indonesia ที่ได้มาเยี่ยมชมสำนักวิชาฯ และได้ประชุมหารือร่วมกับคณบดี และคณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในการสร้างความร่วมมือใน
1) Guest lecture to the students and research dissemination to the lecturers.
2) Further discussion about joint research and publication.
3) Further discussion about double degree program and curriculum adjustments in public health study program.
รายนามผู้เยี่ยมชมจากทาง Universitas Negeri Semarang, Indonesia ได้แก่ 
1. Sri Ratna Rahayu, M.D., Ph.D. (Vice Dean for Academic and Student Affairs)
2. Dr. Irwan Budiono (Vice Dean for Business, Research, and Collaboration)
3. Muhammad Azinar, M.Kes. (Head of Bachelor of Public Health Study Program)
4. Lukman Fauzi, M.P.H. (Head of International Office of Faculty of Medicine)


#Healthscience #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #SHS #MFU

  • 3940 ครั้ง