บุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้เรื่อง “การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุในห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้เรื่อง “การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุในห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่าน Online platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E - Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในงานมีการจัดแสดงและนำเสนอผลงานมากกว่า 20 ผลงาน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการนำไปใช้และสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้หลักการของ New Different Better นอกจากนี้แล้วยังสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเป็นนวัตกรรมหรือกระบวนการจากการทำงานเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วย

         

#schoolofhealthscience #MFU

 |   |  1939 ครั้ง