วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีการจัดพีธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีการจัดพีธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในพิธีมีนักศึกษาทั้งหมด 4 สาขาที่เข้ารับเสื้อปฏิบัติการ ได้แก่ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เเละสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีคณบดีสำนักวิชาเป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานรวมไปถึงพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

*** สามารถดูรูปภาพภายในกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1-YSbxxzCMr0jStx1NhGECdWT2L... ***

This past Sunday, January 21, 2024, the School of Health Sciences held a Wai Khru Ceremony and Workshop shirts Ceremony to the School of Health Sciences. Academic year 2023, during the ceremony there were students in all 4 branches who received workshop shirts including: Department of Public Health, Sports Science, Environmental Health and Occupational Health and Safety. The dean of the school presided over the opening ceremony to pay respects to teachers and the ceremony to present work shirts, as well as the ceremony to award certificates to students with good academic results and give sermons to students.

*** You can see more photos inside the activity at https://drive.google.com/.../1-YSbxxzCMr0jStx1NhGECdWT2L... ***

 |   |  60 ครั้ง