ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 10 มกราคม 2567 นี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมกับ อาจารย์ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์ รองคณบดี และอาจารย์สุภาพร อุตสาหะ ได้เดินทางไปพบกับ นายณฐกรณ์ ใจรังสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และนายทัต วังเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับองค์การบริหารส่วน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อจะให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ ตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

 |   |  4119 ครั้ง