สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรสาธารสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรสาธารสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)

 

#schoolofhealthscience #MFU #AUNQA #ASEANUniversitynetwork

 

 

 |   |  4945 ครั้ง