เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ในการจัดอบรม“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค” ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์คอนแวนชั่น จ.เชียงราย
โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค” ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักษ์ไทยและองค์กร ภาคีในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์รติภาคย์ ตามรภาค บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพของกลุ่มชนชาติพันธุ์ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน” อาจารย์ดร. นิเวศน์กุลวงค์
บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ทางกางแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค” และ อาจารย์ดร. ภมรศรี อินทร์ชน บรรยายในหัวข้อ “การลดการแพร่กระจายวัณโรคในครัวเรือนและสถานที่ชุมชน”

 |   |  7482 ครั้ง