เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QAโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ อ.ดร. อ.ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกรจากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  8972 ครั้ง