ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ทางสุขภาพและชีวการแพทย์ lสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ทางสุขภาพและชีวการแพทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลย์ผล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  10776 ครั้ง