สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Mock site visit EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน EdPEx300

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาสำนักวิชาฯ ได้จัดกิจกรรม Mock site visit EdPEx ณ ห้องประชุม 414 อาคาร E3B ชั้น 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 ในปี 2569 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศมณี มูลปานันท์ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

  • 192 ครั้ง