สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม How to learn on campus ให้แก่นักศึกษาปี 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม How to learn on campus ของสำนักวิชาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

  • 177 ครั้ง