สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร แก่นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมกรรมแนะนำหลักสูตร แก่ นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเชียงใหม่ จำนวน 50 คน โดย ผศ.ดร.ศิริญาพร ขันทะสอน รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำสำนักวิชาฯ  และมีวิทยากรแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ 1)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดย อ.ดร.ชุตินันท์ สุขสะอาด และอ.พิชชาภา คนธสิงห์ 2)หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดย อ.อนุสรณ์ อุดปล้องและอ.รติภาคย์ ตามรภาคย์ 3)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย อ.ดร.สหรัตถ์ อารีราษฎร์ และ อ.สิตางค์ คงกระโทก และ 4)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม โดย อ.ดร.อนุวัติ อุ่นคำ รวมถึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากรุ่นพี่นักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร

  • 167 ครั้ง