อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ สุทธศิลป์ และอาจารย์ ดร.อนุวัต อุ่นคำ ได้เป็นวิทยากร จัดกรรมการโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันนที่ 27 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชื่อกิจกรรมสุขาภิบาลน้ำสะอาด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายโดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ สุทธศิลป์ และอาจารย์ ดร.อนุวัต อุ่นคำ

  • 177 ครั้ง