อาจารย์ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมออกกำกายเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่จัน ภายใต้โครงการ MCH Wellness Center

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

บริการวิชาการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่จัน ภายใต้โครงการ MCH Wellness Center นำทีมโดยผู้บริหารโรงพยาบาลแม่จัน ทพญ.ละอองนวล อิสระธานันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) และ คุณวิไลลักษณ์ อินหลาน หัวหน้างานบริหาร โรงพยาบาลแม่จัน

  • 172 ครั้ง