สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดอบรม กิจกรรม Green Office โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในช่วงวันที่  20-21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดอบรม กิจกรรม Green Office โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Green Office ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อไป

  • 208 ครั้ง