อาจารย์ ดร.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ บทบาทของการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมอภิปรายในหัวข้อ บทบาทของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธารณสุข ภายใต้การปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่  1 จัดโดยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

  • 228 ครั้ง