วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำสำนักวิชาฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Health Science IPE Health Promotion มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำสำนักวิชาฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Health Science IPE Health Promotion มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนสู่ความยั่งยืน พื้นที่ในการดำเเนินกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 4 หมุ่บ้าน บ้านปางผักฮี้ บ้านป่าบงงามบน บ้านป่าบงงามล่าง และ บ้านปางป่าแขม โดยกิจกรรมเน้นการคืนข้อมูลสุขภาพ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านน้ำอุปโภคบริโภค โรคจากการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมสุขภาพกาย ได้รับความร่วมมือจากแกนนำและชาวบ้านเป็นอย่างดี และจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาสุขภาพต่อไป

 |   |  88 ครั้ง