สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ Upskill & Reskill ภายใต้หัวข้อ Design Thinking workshop

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2566 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ Upskill & Reskill ภายใต้หัวข้อ Design Thinking workshop ขึ้น ณ ตึกอาคารสำเภาชูศรี E4-A 618 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร จาก มทร.ล้านนา อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร และ อาจารย์ จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. มีนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมมากถึง 70 คน กิจกรรมนี้ นักศึกษาได้รับความทั้งในการด้านคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การออกแบบตามแนวคิด Design Thinking เพื่อให้นักศึกษาได้นำมาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตด้วย

 |   |  71 ครั้ง