อาจารย์ ดร.สหรัตถ์ อารีราษฎร์ ได้เข้าร่วมอบเชิงปฏิบัติการกับร่วมกับ THOHUN ในหัวข้อ "Development of a web-based toolkit for planning, design, and assessment of competency-based education training"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สหรัตถ์ อารีราษฎร์ ได้เข้าร่วมอบเชิงปฏิบัติการกับร่วมกับ THOHUN ในหัวข้อ "Development of a web-based toolkit for planning, design, and assessment of competency-based education training" เพื่อเข้าช่วยเหลือในการขับเคลื่อน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนากำลังคนไปอีกระดับหนึ่งคือการมาช่วยให้ข้อเสนอแนะ และออกแบบ Web-based tool kit เพื่อให้ THOHUN นำไปใช้ในช่วยเหลือคณะหรือมหาวิทยาลัยสมาชิก ในการประเมินความพร้อม และออกแบบหลักสูตร หรือรายวิชา หรือโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน หรือการอบรมแบบ Competency หรือ Outcome-based Education สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือผู้ที่ปฏิบัติงานแล้ว รวมทั้งอสม. ณ ภูสักธารรีสอร์ต จ.นครนายก

 |