ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างสวัสดิการที่ดี สร้างความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

 |