ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยและการออกแบบสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ และสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

  • 226 ครั้ง