สนว.วิทยฯ สุขภาพ จัดโครงการเร่งรัดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และจริยธรรมการวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเร่งรัดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 ณ ห้อง E4A 514 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี 
โดย ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดย รศ.ดร.ศศิธร ชูศรี ประธานคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และจริยธรรมการวิจัย
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บริษัทดอยคำ จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เทศบาลตำบลนางแล ตลาดล้านเมือง ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (MFii) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii) ศูนย์ Wellness คณาจารย์ประจำสำนักวิชา ตลอดจนนักศึกษา จำนวนมากกว่า 70 คน 
ซึ่งบรรยายกาศภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมของแต่ละสาขาวิชาในสำนักวิชา ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เข้าร่วมงาน 
 

 |   |  714 ครั้ง