กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ 'การเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์' และ 'หลักการวิเคราะห์ข้อสอบ'

หมวดหมู่ข่าว: KM : การจัดการความรู้

คณะกรรมการพัฒนาสำนักวิชาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และธรรมาภิบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน 2 หัวข้อ คือ “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์” และ “หลักการวิเคราะห์ข้อสอบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล และ อาจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาเป็นวิทยากรให้การบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 7 อาคาร E3B มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณาจารย์แต่ละสาขาให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเป็นอย่างดี

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 464 ครั้ง