อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ" โดยทีมงาน Journal of Associated Medical Sciences

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ" โดยทีมงาน Journal of Associated Medical Sciences 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ลงทะเบียน >>> forms.gle/T59f7F9aB1hDxcPT8

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง