สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มฟล. ให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และการป้องกันโรคภัยอันตรายใกล้ตัว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อ.สุภาพร อุตสาหะ ผศ.สุนทรี สุรัตน์ อ.ธนัชพร มุลิกะบุตร และอ.อนุสรณ์ อุดปล้อง ให้บริการวิชาการแก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และการป้องกันโรคภัยอันตรายใกล้ตัว ณ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 63 ครั้ง