ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การตีตราและการเลือกปฏิบัติในกลุ่มชาวไทยภูเขาที่รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงราย 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การตีตราและการเลือกปฏิบัติในกลุ่มชาวไทยภูเขาที่รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงราย 
วิทยากรบรรยายพิเศษ : นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บรรยายในหัวข้อ "การตีตราและการเลือกปฏิบัติ"  
ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

 |   |  929 ครั้ง