อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 2" ในผลงาน: กระบวนการ Fast and First ในการรับนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 2"

  • ผลงาน: กระบวนการ Fast and First ในการรับนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ทีมงาน: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี พ.ศ. 2564
"กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 123 ครั้ง