รับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คุณสมบัติเบื้องต้น 

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ผศ.ดร.โกวิทย์  นามบุญมี
Email : kowit.nam@mfu.ac.th

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 203 ครั้ง