ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พีรดนย์ ศรีจันทร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีรดนย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร VACCINE 
Quartile 1 (Q1) 

ชื่อเรื่อง  Vaccine serocoverage under the expanded program on immunization among hill tribe children in Thailand: A cross-sectional study.

• อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS: Scimago Journal & Country   
  Rank (SJR) ปีตีพิมพ์ (2019) & ปีล่าสุด (2020) = Q1
• ค่า Scopus CiteScore 2020
   (Calculated on 05 May, 2021) = 5.6
• ค่า CiteScoreTracker 2021 
   (Last updated on 04 September, 2021 
   (Updated monthly)) = 5.6
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 60 ครั้ง