การติว Exit exam เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Communicative English)  ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ได้สอบหรือสอบไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit exam) รายวิชา Communicative English 

ในวันที่ 23 -24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx meeting
**ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์สอบ Exit exam ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทุกคน**

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 28 ครั้ง