ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ศาสตราจารย์ ผุสดี ละออ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี  ละออ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
    ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 136 ครั้ง