วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อาจารย์ ดร.ปวีณ วิยาภรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อีเมล paween.wiy@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6017

อาจารย์ ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล panupong.pat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7213

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ บุญวัง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล theerasak.boo@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214

อาจารย์รฐกร เอมโกษา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล ratakorn.aim@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214

อาจารย์ ดร.ชุตินันท์ สุขสอาด
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chutinan.suk@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214

อาจารย์ ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sarawin.the@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ
ตำแหน่ง อาจารย์
อีเมล vorachet.jun@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6899

อาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์

ลาศึกษาต่อ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล kittinon.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6826

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศศิมา พกุลานนท์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sasima.pak@mfu.ac.th
ติดต่อ

อาจารย์พิชชาภา คนธสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล phitchapa.kon@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6988

อาจารย์ธาม ไทยานนท์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา

อีเมล tham.tha@mfu.ac.th