วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพอาจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อีเมล marisa.poo@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7213อาจารย์ ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล panupong.pat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7213อาจารย์ ดร.ภาวินี ชุ่มใจ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pavinee.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214อาจารย์รฐกร เอมโกษา
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล ratakorn.aim@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214อาจารย์ ชุตินันท์ สุขสอาด
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล chutinan.suk@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล vorachet.jun@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214อาจารย์ ดร.ปวีณ วิยาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล paween.wiy@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6017อาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล kittinon.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6826อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล
ติดต่ออาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล theerasak.boo@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media