อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กันติสินธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
อีเมล : siriwan.kan@remove-thismfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6915

อาจารย์ ดร.สหรัตถ์ อารีราษฎร์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล saharat.arr@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6915

อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sitang.kon@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6915

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล nicharuch.pan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897

อาจารย์อัญชลี คัตรมี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anchalee.kat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897

อาจารย์เฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล : chaloemphan.kae@remove-thismfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6915

รองศาสตราจารย์
ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อีเมล kowit.nam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214

อาจารย์วีรพงษ์ ทันจังหรีด
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล : weerapong.tha@mfu.ac.th