อาชีวอนามัยและความปลอดภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล kowit.nam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7225อาจารย์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล prapamon.see@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7224อาจารย์ อุษาวดี ไพราม
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล usawadee.pai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7224อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sitang.kon@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7224อาจารย์ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล nicharuch.pan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7223อาจารย์อัญชลี คัตรมี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anchalee.kat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7224

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media