อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล kowit.nam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7214

อาจารย์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล prapamon.see@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6915

อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sitang.kon@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6915

อาจารย์ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล nicharuch.pan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897

อาจารย์อัญชลี คัตรมี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล anchalee.kat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897