แผนปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 - 2569


คู่มือปฏิบัติงานประจำปี

คู่มือปฏิบัติงานประจำปี 2565

คู่มือปฏิบัติงานประจำปี 2566