MOU: การนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ร่วมกันของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์และทันตแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories: KM : การจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รศ. ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ รศ. ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักวิชาทั้งสามสำนักวิชา โดยเห็นชอบร่วมกันในการจะนำเอาองค์รวามรู้ทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้นักศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรุปธรรมต่อไป

โดยเบื้องต้นทั้งสามสำนักวิชามีความเห็นชอบจะดำเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ โดยจะร่วมมือกันพัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างสำนักวิชา สนับสนุนการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยทั้งสามสำนักวิชาจะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้งสามสำนักวิชาร่วมกันต่อไป

 |   |  1473