มฟล.ร่วม มรช.เชียงราย เดินหน้าสนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal design)

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน Universal Design Center  โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการสำรวจเพื่อร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย ให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และกลุ่มประชากรเปราะบาง ณ ชุมชนดอยทอง ย่านเมืองเก่าเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย อย่างทั่วถึง และสร้างบรรยากาศความอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยองค์ความรู้จากสถานศึกษา ให้เกิดความปลอดภัย ยั่งยืนในการอยู่อาศัย สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสังคมจังหวัดเชียงรายต่อไป

| writer Ramon Ruaysaen |