คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิจัยและเจรจาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ กรุงเวียงจันทร์

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ตรงสกุล ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์  กันทวี  (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยเรื่องกลไกและระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตชายแดนอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกับกรมควบคุมพยาธิติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังได้ร่วมเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ กรมควบคุมพยาธิติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 297 ครั้ง


VIDEO LINKS

Knowledge Management

School's Activity


Health Science on
Social Media