อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล travel award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตรงสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัล travel award จากการนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจาในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Research Network on Dementia Prevention (IRNDP) conference 2019 ณ สถาบัน Neuroscience Research Australia (NeuRA) , University of New South Wales (UNSW), Sydney,Australia ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 291 ครั้ง


VIDEO LINKS

Knowledge Management

School's Activity


Health Science on
Social Media