หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA

Categories: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประเมิน ได้แก่ ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.พทป.ปราวร ภูนีรับจากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  • 2440