Prof.Dr.F. DuBois Bowman, Dean of School of Public Health, University of Michigan และทีมวิจัย เดินทางมาเยี่ยมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย

Categories: [HealthSci] ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 Prof.Dr.F. DuBois Bowman, Dean of School of Public Health, University of Michigan และทีมวิจัย เดินทางมาเยี่ยมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ อาจารย์ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย พร้อมด้วยคณาจารย์จากหน่วย กลุ่ม ศูนย์วิจัยจากหลายสำนักวิชา ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นแล้วยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการที่เกิดขึ้นในระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสในการเกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน รวมถึงการเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน เพื่อศึกษาการจัดการสุขภาพในพื้นที่ชายแดน ซึ่งท่านว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ สุภาอินสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน ให้การต้อนรับ

  • 294