สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน

Categories: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
 1. คุณมนตรี ชุติชัยศักดิดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
 2. คุณไพรัช มหาวงคนันท์ หัวหน้าฝ่าบบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนจังหวัดเชียงราย
 3. ดร.ภูมรินทร์ กลั่นแก้ว กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด
 4. คุณมิ่งขวัญ สุขโกษา ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นส์(ประเทศไทย)
 5. คุณรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 |   |  178