ประกาศสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

Categories: KM : การจัดการความรู้

 |   |  841