ประกาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรให้ได้รับการรับรอง AUN-QA ระดับ 4

Categories: KM : การจัดการความรู้

 |   |  943