ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ กับรางวัล TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING WARD

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ...

อาจารย์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กับรางวัล..

TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING WARD 
รางวัลประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

 

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 144 ครั้ง