เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าแบบเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และคลังหน่วยกิต

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าแบบเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และคลังหน่วยกิต เข้าศึกษาในระบบของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1.    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพชายแดน)
       รายละเอียดหลักสูตร >> https://drive.google.com/drive/folders/1SArhMhGw9aN9TS8UHKi5Gk3GPEIsmMPk?usp=sharing
2.    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
       รายละเอียดหลักสูตร >> https://drive.google.com/drive/folders/1Adi7654NgU1SYh--m0LDR1BtbpNB1wCV?usp=sharing
3.    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
4.    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
5.    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

เปิดรับสมัครเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15  กรกฏาคม 2564 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่าง
drive.google.com/drive/folders/1N9j4Q4r3KdvLuBpoW1A2cuqwKGXb7XCL

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 217 ครั้ง