รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) ใน 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ระบบ TCAS รอบที่ 5

-รายละเอียดการรับสมัคร
https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/4247.html?fbclid=IwAR0_dpr1IMzn8k049mgUudkrwN-TJuEmYEL47MJLZiAoB8BApPufs7SpM2w

-ระบบรับสมัครออนไลน์ 
http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/AppReg/login?e=623501&fbclid=IwAR0xG1mfwmlrET9hD-XifEaXZzjPQZI9Y9S9u4uO5XXIlyynqL4z4gZNW-0

 

 

2) ระบบโควตาพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในศตวรรษที่ 21 

-รายละเอียดการรับสมัคร 
https://drive.google.com/file/d/1xNFVl-CGKM15-ojv3xgLRaGtFjQBA7BR/view?fbclid=IwAR35le80osreP_MK6DHMfJ96_QuL6W4JuNOjt-FRht06FLDpP5i5gPu21vY

-ระบบการรับสมัครออนไลน์ 
http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/AppReg/login?e=623181&fbclid=IwAR3dV8B9GrScB8_VgksIUFB1QgjId1SoSIisx2rGCEMIG9-RwqF9JROQIdo

 

-รวบรวมหลักฐานสมัคร ส่งมาที่ ผศ. ศศิมา พกุลานนท์ e-mail: sasima.pak@remove-thismfu.ac.th 

***ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2562***

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 810 ครั้ง