สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (มฟล.) ลงนาม MOU กับ ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อบก.)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ  นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว การร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 432 ครั้ง