การจัดการพื้นที่ทิ้งกากขยะอิเลคทรอนิคส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ             อ.ดร.ปเณต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมวางแผน การจัดการพื้นที่ทิ้งกากขยะอิเลคทรอนิคส์ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกประสิทธิ์ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ แนวทางการบูรณาการทรัพยากรขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และการประสานงานกับคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันที่จะช่วยลดผลกระทบของการแพร่กระจายของสารพิษ ขยะที่เกิดจากกระบวนการคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพของประชากรในชุมชนต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Sitang Kongkratoke | อ่านข่าวทั้งหมด 464 ครั้ง