การเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี ได้รับเชิญจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย” โดยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงอุบัติภัยจากการหกรั่วไหลของสารเคมี และการจัดการสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัย  หน่วยงานวิชาการทั่วประเทศ และเครือข่ายการจัดการสุขภาพจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ลาว เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างคับคั่ง

| ผู้เขียนข่าว Sitang Kongkratoke | อ่านข่าวทั้งหมด 412 ครั้ง