อาชีวอนามัยแม่ฟ้าหลวงจับมือ University of Michigan ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่รวบรวมขยะอิเลคทรอนิคส์ จากทั่วประเทศ มาจัดการคัดแยกส่วนที่มีมูลค่า เพื่อส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมอีกครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะอิเลคทรอนิคส์ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งกระบวนการทำงาน มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดแยก และการกระจายตัวของสารพิษจากการทำงานไปยังสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมการกระจายตัวของสารพิษ และธำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมมือกับ School of Public Health, University of Michigan ในการศึกษาแนวทางการจัดการ โดยบูรณาการกับวิถีชีวิตท้องถิ่น วัฒนธรรมอีสาน เพื่อออกแบบ แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ในปี 2561 นี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์หาเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัย ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 พร้อมกับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Michigan ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ และประชากร จนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

| ผู้เขียนข่าว Sitang Kongkratoke | อ่านข่าวทั้งหมด 393 ครั้ง